Athletics » Athletic Teams

Athletic Teams

Cheerleading:  Varsity
Crew: Girls   Boys
Cross Country – Girls: Varsity
Cross Country – Boys: Varsity
Field Hockey: Varsity   JV
Football: Varsity   JV   Freshman
Golf: Varsity 
Soccer – Girls: Varsity   JV
Soccer – Boys: Varsity   JV
Tennis – Girls: Varsity
Volleyball: Varsity   JV

Basketball – Girls: Varsity   JV

Basketball – Boys:  Varsity   JV
Bocce – Girls: Varsity
Bocce – Boys: Varsity
Cheerleading: Varsity
Bowling-Varsity

Bowling-Varsity

Ice Hockey: Varsity
Indoor Track – Girls: Varsity
Indoor Track – Boys: Varsity
Swimming – Girls: Varsity   
Swimming – Boys:
 Varsity
Wrestling: Varsity

Baseball: Varsity   JV
Crew: Girls   Boys

Flag Football: Varsity 

Lacrosse – Girls: Varsity   JV
Lacrosse – Boys: Varsity   JV
Outdoor Track and Field – Girls: Varsity   JV
Outdoor Track and Field – Boys:
 Varsity   JV
Softball: Varsity   JV
Tennis – Boys: Varsity